Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tot dienstverlening door Smash-on. Degene die met Smash-on de overeenkomst aangaat, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de opdrachtgever. De door de opdrachtgever gewenste dienst(en) en/of informatie wordt aangeduid als de opdracht.

ARTIKEL 2. Offertes en oriënterende gesprekken

2.1. Smash-on zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat zij onder de opdracht verstaat en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend.

2.2. Een offerte en oriënterende communicatie aangaande de opdracht zijn vrijblijvend en verplichten de opdrachtgever tot niets.

2.3. Een offerte verliest haar geldigheid 28 dagen na de datum van verzending door Smash-on.

2.4. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Smash-on zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 3. Aanvaarding

3.1. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Smash-on werk verricht in het kader van de Opdracht, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

3.2. Smash-on houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren.

3.3. Na aanvaarding mag de opdracht slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Smash-on is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen.

ARTIKEL 4. Uitvoering van de opdracht

4.1. Smash-on zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Smash-on het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

4.3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Smash-on aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Smash-on worden verstrekt.

4.4. Opdrachtgever zal de door Smash-on verstrekte diensten alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. In het bijzonder zal opdrachtgever de door Smash-on gerealiseerde web oplossingen zoals websites, webwinkels en webapplicaties alleen gebruiken voor de bij de opdracht aangegeven bestemmingen.

ARTIKEL 5. Geheimhouding

5.1. Smash-on zal informatie die de opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer Smash-on weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

5.2. De opdrachtgever zal informatie die Smash-on voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de opdrachtgeverweet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

ARTIKEL 6. Betaling

6.1. Alle door Smash-on genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

6.2. Smash-on zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3. Periodieke kosten worden vooraf gefactureerd op basis van de overeengekomen periode van 3 of 12 maanden.

6.4. De betalingstermijn voor door Smash-on verzonden facturen bedraagt 14 dagen na de factuurdatum.

6.5. De betalingsverplichting geldt ook indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie.

6.6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt er een herinnering en indien nodig een aanmaning verstuurd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

ARTIKEL 7. Grafisch ontwerp

7.1. Indien de opdracht strekt in het kader van een grafisch ontwerp, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

7.2. Onder het grafisch ontwerp worden alle visuele expressies verstaan die door Smash-on zijn gerealiseerd. Smash-on is de rechtmatige eigenaar van het auteursrecht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.3. Na schriftelijke ontbinding is overdraagbaarheid van het grafisch ontwerp mogelijk.

ARTIKEL 8. Technische realisatie

8.1. Indien de opdracht strekt in het kader van een technische realisatie, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

8.2. Onder de technische realisatie wordt alle code verstaan die door Smash-on is gerealiseerd. Smash-on is de rechtmatige eigenaar van het auteursrecht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.3. De technische realisatie kent een beperkte garantie van 6 maanden op maatwerk functies.

8.4. Websites zonder onderhoudscontract dienen door de klant zelf up-to-date gehouden te worden. Updates hebben betrekking tot het Content Management Systeem en geïnstalleerde plugins

8.5. Na schriftelijke ontbinding is overdraagbaarheid van het statische deel van de technische realisatie mogelijk. De (volledige) werking na overdracht kan niet worden gegarandeerd.

ARTIKEL 9. Levering print- en drukwerken

9.1. Indien de opdracht strekt in het kader van uitbesteding van print- en drukwerk, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

9.2. Smash-on is niet verantwoordelijk voor vertraagde levering van print- en drukwerk vanuit leveranciers. 

9.3 Smash-on biedt de opdrachtgever een digitale proef aan, welke de klant moet accorderen alvorens de productie van print- en drukwerk in gang gezet wordt.

9.4. Indien de opdrachtgever de digitale proef geaccordeerd heeft, is Smash-on niet verantwoordelijk voor eventuele zet- of drukfouten in het geleverde drukwerk.

9.5. Print- en drukwerken vallen onder maatwerk producten en kunnen niet geretourneerd worden.

9.6. Indien het geleverde print- en/of drukwerk niet voldoet aan de gestelde eisen die gecommuniceerd zijn in de offerte, dient de opdrachtgever dit binnen 10 werkdagen te communiceren met Smash-on.

9.7. De opdrachtgever dient het foutief geleverde print- of drukwerk te bewaren als bewijsstuk voor ten minste 15 werkdagen.

ARTIKEL 10. Abonnementen

10.1. Indien de opdracht strekt in het kader van een abonnement, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

10.2. Een abonnement wordt aangegaan met de opdrachtgever op basis van een onbepaalde termijn, Smash-on hanteert geen opzegtermijn. De ingang van het termijn betreft de periodieke ingangsdatum vermeldt in de offerte.

10.3. Smash-on is bevoegd om tijdens de duur van het abonnement eenzijdig het abonnementstarief te wijzigen. Smash-on zal de opdrachtgever hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsverhoging dient de opdrachtgever het abonnement tijdig voor ingang van de prijswijziging op te zeggen, Smash-on hanteert geen opzegtermijn.

10.4 Smash-on biedt de opdrachtgever de optie om het gerealiseerde eindproduct, in dit geval te weten een website, te onderhouden. Smash-on zal zorgdragen voor het correct functioneren van de website. Wanneer er geen onderhoudsabonnement wordt afgesloten is de garantieperiode op een afgerond project 2 maanden.

10.5 In geen gevallen is Smash-on verantwoordelijk voor de gevolgen, zowel financieel als qua imago, van een gehackte website of een website die wordt geïnfecteerd door kwaadwillende met zaken als malware of andere virussen en infecties. Smash-on zal alles doen wat in haar macht ligt om een hacker het zo lastig mogelijk te maken. Echter is Smash-on niet verantwoordelijk voor de acties van hackers en andere kwaadwillende.

ARTIKEL 11. Aansprakelijkheid

11.1. Smash-on aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Smash-on wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 1000 Euro.

11.3. Aansprakelijkheid van Smash-on voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4. Buiten de in artikel 10.2 genoemde gevallen rust op Smash-on geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Smash-on.

11.5. De aansprakelijkheid van Smash-on wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Smash-on onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Smash-on ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Smash-on in staat is adequaat te reageren.

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 28 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Smash-on meldt.

11.7. Klant vrijwaart Smash-on voor alle aanspraken van derden, die samenhangen met de nakoming van de overeenkomst.

11.8 Smash-on is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content die op de website wordt geplaatst door de klant. Wanneer beeld, tekst, video of audiomateriaal

gepubliceerd wordt door de klant, beheerder of opdrachtgever is deze aansprakelijk voor claims, vorderingen en alle mogelijke gevolgen.

ARTIKEL 12. Opschorting en beëindiging van de overeenkomst.

12.1 Indien de overeenkomst wordt beëindigd door Smash-on, wordt een deel van de vooraf gefactureerde periodieke kosten gecrediteerd. Deze bepaling zal echter geen toepassing vinden indien de overeenkomst wordt beëindigd op initiatief van de opdrachtgever.

12.2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Smash-on, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

12.3. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zolang deze niet door Smash-on is uitgevoerd. Smash-on is in dat geval gerechtigd de aan de overeenkomst bestede uren in rekening te brengen tegen het door haar gehanteerde standaardtarief per uur. Smash-on is na ontbinding door opdrachtgever niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde grafische of technische (concept)realisaties te verstrekken aan wie dan ook.

12.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Smash-on het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Smash-on is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

12.5. Indien uit door de opdrachtgever na aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de opdracht geeft dan zoals vastgelegd in de offerte, is Smash-on gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Artikel 11.2 is dan van overeenkomstige toepassing.

12.6. Smash-on kan elke levering van diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van opdrachtgever is ingediend, of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

12.7 Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen beëindigen wanneer Smash-on in gebreke blijft wat betreft de levering en realisatie van de opdracht. Opdrachtgever dient Smash-on een redelijke termijn te stellen om de opdracht te kunnen realiseren. Wanneer opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat of de vorderingen dient de opdrachtgever Smash-on eerst de mogelijkheid te bieden om deze op basis van de opmerkingen van de opdrachtgever aan te passen en te verbeteren waar nodig. Wanneer opdrachtgever de opdracht alsnog wenst te beëindigen dient de opdrachtgever Smash-on tijdig hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

ARTIKEL 13. Algemeen

13.1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

13.2. College Jan kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

13.3. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever of door derden namens opdrachtgever aangeboden algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht het moment van het aanbod van zulke voorwaarden.

13.4. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is Smash-on niet gebonden aan door opdrachtgever bij aanvaarding aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Smash-on aangeboden overeenkomst.

13.5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

13.6. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Smash-on en opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13.7 De opdrachtgever geeft Smash-on toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Smash-on, tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen of opdrachtgever een zwaarwegend belang kan aanvoeren dat tegen dit gebruik pleit.

ARTIKEL 14. Klachten

14.1. Klachten over uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum schriftelijk te worden voorgelegd aan de directie van Smash-on.

14.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

ARTIKEL 15. Toepasselijk recht

15.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Smash-on en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Mocht u na het lezen van onze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.